LD Tabor Dornberk Branik je bila ustanovljena 1. marca leta 1950. Imamo 62 rednih članov ter enega pripravnika in eno pripravnico. Povprečna starost članov je prek šestdeset let kar pomeni, da bo v naslednjih letih potrebna pomladitev. Imamo nekaj čez 3.000 ha veliko lovišče, od tega je lovnega 2.900 ha. Lovišče je zelo razgibano, višinsko in nižinsko. Razprostira se po braniški in dornberški dolini in se dviguje na obronke kraške planote. V našem lovišču je lovna divjad srnjad in divji prašič, v zadnjem obdobju pa vse več jelenjadi. V lovišču vzdržujemo lovske preže, napajališča, krmne njive ter seveda vse ostale lovske objekte, ki v lovišče spadajo. Vse našteto je potrebno vsako leto vzdrževati, ker je večji del lovišča na kraškem robu je ob vse daljših sušnih obdobjih veliko pomanjkanje vode. Zato so zelo pomembna napajališča. Ta smo v zadnjem obdobju po večini tudi obnovili. Za vzdrževanje vsega naštetega porabi lovska družina povprečno preko 1500 delovnih ur letno. Število škod v zadnjih letih nekoliko upada, smo pa pričeli z evidentiranjem škode povzročene od jelenjadi, kar zahteva posebno pozornost predvsem zaradi velikega števila vinogradov v lovišču. Lovska družina razpolaga z dvema lepima lovskima domovoma. Na Gori nad Dornberkom in pri Grižniku nad Branikom.