Lovska družina Grgar je bila ustanovljena jeseni leta 1947 po priključitvi Primorske k Sloveniji oz. takratni Jugoslaviji. Tako danes LD Grgar upravlja z loviščem, za katerega nam je država podelila koncesijo v izmeri 5600 ha, ki obsega Grgarsko kotlino, Banjško planoto, del Čepovanske doline in obrobje Trnovske planote, to je na območju k.s. Grgar, k.s. Ravne — Bate in k.s. Banjšice.

Lovska družina Grgar je prostovoljno, neodvisno, nestrankarsko, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki so povezane zaradi varstva, gojitve in lova divjadi, upravljanja lovišča ter zaradi drugih, z lovstvom povezanih dejavnosti in je po Zakonu obvezno članica Lovske zveze Slovenije (LZS), je članica Območnega Združenja Upravljalcev Lovišč (OZUL) in članica Zveze Lovskih Družin Gorica (ZLD). Naši cilji so predvsem trajnostno gospodarjenje z divjadjo v skladu z načrti Lovsko Upravljalskega Območja (LUO) oz. Zahodno Visokega Kraškega Območja (ZVKO).
Divjad, ki živi na tem področju in z njo gospodarimo je predvsem srnjad, divji prašič, jelenjad, gams, poljski zajec, lisica, jazbec, fazan. Občasna je tudi prisotnost medveda, volka in šakala. Lovska družina Grgar trenutno šteje 64 članov. Število članstva v zadnjih letih upada. Za uspešno trajnostno gospodarjenje in upravljanje z divjadjo je LD v teh letih zgradila hladilnico —zbiralnico uplenjene divjadi, 19 privabljalnih zaprtih prež in še več ostalih prež in čakil, namenjenih predvsem za varen lov na divje prašiče, ter drugih lovsko gojitvenih in tehničnih objektov. Stalno vzdržuje in obnavlja lovske steze, napajališča in kaluže, solnice, krmne njive in košenice. Velike napore vlaga tudi v preprečevanje škod na kmetijskih kulturah, predvsem po divjih prašičih in se trudi s kmeti vzpostaviti strpen dialog. Sodeluje tudi z šolo in vrtcem in drugimi dejavniki na območju in izven LD. Za nemoteno društveno dejavnost ima LD Grgar že od leta 1983 svoj lovski dom v Bitežu pri Škrljih, v bližini pa tudi strelišče za glinaste golobe in strelišče za preizkus dolgocevnega in kratkocevnega orožja in lovca.

Za člane