Ob prepoznavnem nazivu, ki imenuje reko in kraj, se človeku porodi vprašanje, kako to, da imamo pri dejavnosti lovstva, ki je naše poslanstvo, v nazivu ime reke. Reka Hubelj, ki izvira na teritoriju lovišča na tako imenovanih Fužinah in teče po sredini lovišča, je bila nekoč meja med deželo Kranjsko in Goriško. Poznali so jo tudi že Rimljani v prvem stoletju našega štetja, saj so ob njej zgradili utrdbo imenovano Castrum ad Fluvium Frigidum (utrdba ob mrzli reki). S svojo čisto in mrzlo vodo še dandanes napaja žejne prebivalce Vipavske doline do bližnje Gorice in Krasa. Verjetno je bil pomen Hublja za to okolje vzrok, da so si ustanovitelji naše lovske družine pred davnimi 70 leti izbrali tako ime, ki je mogoče nekoliko neobičajno. Le redka so namreč lovska društva, ki bi nosila ime po reki.

 

Naše društvo, ki trenutno šteje 72 članov, se ukvarja z gojitvijo in varstvom divjadi ter kulturne krajine. V kolektivu imamo štiri častne člane v povprečni starosti 85 let, ter enega pripravnika. Skupna povprečna starost našega članstva je 58 let. Pred časom smo imeli tudi pridružene člane iz društva slovenskih lovcev Furlanije Julijske krajine iz sosednje Italije. Med našimi člani najdemo po nazivu in lovski izobrazbi dva lovska mojstra, trinajst lovskih čuvajev, osem preglednikov divjačine, tri strelske sodnike ter dva mednarodna kinološka sodnika. Število članov je bilo največje v letih kmalu po osamosvojitvi Republike Slovenije. Leta 1993 nas je bilo le nekaj manj kot sto. Od leta 2005 do danes smo zaradi smrti izgubili 13 članov, 17 jih je izstopilo, sedanje število članov pa ostaja konstantno že več let zaporedoma.

Zaradi lažjega gospodarjenja z loviščem smo razdeljeni v tri skupine: Dobravlje-Stomaž, Lokavec-Vipavski Križ in Šturje-Ajdovščina. Posamezna skupina pokriva svoj del lovišča in vsa vzdrževalna dela v lovišču, kot tudi jesenski skupinski lovi, se izvajajo v omenjenih skupinah.

Lovišče LD Hubelj zajema 4954 ha, od tega je lovne površine, za katero imamo sklenjeno koncesijsko pogodbo, 4450 ha. Leži na območju občine Ajdovščina, na južnem pobočju Trnovske planote, ki je določeno kot krajinski park Južni obronki Trnovskega gozda v okviru projekta Natura 2000 in je poraščeno z gozdom ter v ravninskem delu Vipavske doline z intenzivnim kmetijstvom. Raznolikost bivalnih okolij divjadi je izredno bogata. Nadmorska višina sega od 90 pa tja do 1242 m. Tudi klimatske razmere so pestre, od submediteranske v ravninskem nižavju Vipavske doline do predalpske na robu Trnovske planote. Zlasti v zimskem času je značilen pojav vipavska burja, ki v sunkih lahko preseže hitrost 150 km/h.

 

Ravno tako je pester sestav divjadi, ki živi v lovišču. V višjih legah je prisoten gams, v nižinskem delu lovišča fazan in poljski zajec. Glavna divjad pa je srnjad, ki je številčno močno zastopana po celem lovišču. Beleži se tudi že stalna prisotnost divjega prašiča in občasna jelenjadi in muflona, ki migrirata iz Trnovsko-Banjške planote, jelenjad pa tudi v južnem delu lovišča preko reke Vipave z bližnjega Krasa. Velike težave v zadnjem letu povzroča predvsem divji prašič, saj beležimo izjemen porast škod na kmetijskih pridelkih in krajini, tako da prihodek od prodaje te divjačine cenovno ne pokriva povzročenega izpada pridelka.

 

V zadnjem času je zaznati prisotnost volka, šakala ter medveda. Slednji je bil v našem lovišču uplenjen oktobra 2014 nad vasjo Stomaž.

V ravninskem delu posvečamo posebno pozornost izboljšanju habitata za populacijo male divjadi. Stanje populacije poljskega zajca se v primerjavi s preteklimi leti izboljšuje, kar za fazana še ne moremo trditi.

Zaznava se tudi prisotnost zaščitenih vrst, od planinskega orla, ki gnezdi v pečinah Čavna imenovanih Črni školj, do ostalih ujed ter sov. V letu 2015 je bila v vasi Male Žablje ob trafopostaji najdena velika uharica, ki je poginila zaradi električnega udara in jo sedaj kot preparat hrani Prirodoslovni muzej v Ljubljani.

Lovska družina Hubelj sodeluje tudi z vrtci in šolami v naši občini. Z obiskom v vrtcih, predstavitvijo divjadi in vloge lovstva ter izvedbo dneva dejavnosti na šoli ponujamo mlademu rodu znanje, ki ga morda teoretična biologija v šoli težje poda.

Lovci lovske družine Hubelj Ajdovščina smo predani vrednotam Etičnega kodeksa slovenskega lovca. Ob dejstvu, da tudi naše društvo v letošnjem letu praznuje okroglih 70 let, se lahko s ponosom ozremo na prehojeno pot. Obenem se zavezujemo prepustiti naše poslanstvo bodočim generacijam, tako kot smo ga mi prejeli v dar od naših prednikov, ki so nam tlakovali pot s trdnimi in klenimi temelji.